Digitala diskussioner om det svenska valet

FOI – digitala diskussioner om det svenska valet

”Automatiserade konton kan användas för att försöka påverka människor genom att man får en förvrängd bild av att ämnen diskuteras betydligt mer än vad de faktiskt gör.” 

Johan Fernquist, FOI


I veckan publicerade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB ytterligare två rapporter, avseende påverkan och det svenska valet.  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI  fick i uppdrag att studera valet utifrån två olika perspektiv. Dels har användningen av automatiserade konton på Twitter studerats och dels har diskussioner om valets genomförande analyserats. 

Dessa två rapporter kompletterar och överlappar till del den tidigare publicerade rapporten ”Smearing Sweden” från brittiska ISD. 

I rapporten Automatiserade konton  redovisas bl. a. att antalet politiska botar som diskuterade svensk politik och det Svenska valet mer än fördubblades från juli till augusti. Vidare så är det framförallt konton som är länkade till invandringskritiska hemsidor som blivit avstängda av Twitter i perioden. 

Den andra rapporten Digitala diskussioner om genomförandet av riksdagsvalet 2018 uppmärksammar exempelvis att det fanns ett större antal diskussioner som handlande om valfusk och oegentligheter i valets genomförande. Framförallt är det kommentarer där olika individer beskriver ett upplevt valsfusk. Fåtalet specificerar hur eventuellt valfusk skulle ha gått till.