Kritiskt tänkande

Kritiskt tänkande är sannolikt en av de mest värdefulla färdigheter du kan utveckla. Som alla färdigheter kräver den träning och engagemang. Kritiskt tänkande handlar om att på ett systematiskt och disciplinerat sätt utvärdera både information du tar del av och dina egna tankeprocesser.

För att kunna utvärdera information vi tar del av och våra egna tankeprocesser behöver vi kunskap om logik, argumentation, värderingar och så vidare. Filosofiska institutionen vid Hong Kongs universitet har en mycket bra hemsida med korta handledningsmoduler framtagna för att lära ut kritiskt tänkande och träna upp dina kognitiva färdigheter. Det kräver ett visst arbete men resultaten har du nytta av i resten av ditt liv, och i alla sammanhang. Vi rekommenderar starkt att du går in på hemsidan, förslagsvis på din mobil, och sedan går igenom en modul om dagen. Du kan också ladda ner deras miniguide till kritiskt tänkande genom att klicka här.

På Wikipedia finns också omfattande förteckningar över både kognitiva bias och logiska felslut. Ett kognitivt bias är vår tendens som människor att tänka på ett visst sätt men som ger upphov till systematiska tankefel, t.ex. när vi uppskattar sannolikheter eller fattar beslut. I de flesta fall har troligen dessa bias uppstått för att de direkt eller indirekt inneburit en evolutionär fördel, eller för att de är en bieffekt av något som inneburit en evolutionär fördel. Logiska felslut beskriver argument där slutsatserna som presenteras inte har ett logiskt giltigt samband med premisserna (även om det kan ”kännas” så). Kännedom om vanliga kognitiva bias och logiska felslut är mycket viktigt i kritiskt tänkande.

Kom ihåg! Att vara öppen för ny information är inte detsamma som att acceptera all information som sann. Utvärdera noggrant det du ser, hör och läser. Du måste heller aldrig bestämma dig för om något är sant eller inte. Att acceptera att du inte vet och att hålla tillbaka förhastade slusatser (kanske på obestämd tid) är ett tecken på en välutvecklad tankeförmåga.